آموزش سیاسی


سخنان دکتر عارف در چند محور بود که عبارت بودند از: - تأکید بر مسئولیت‌پذیر بودنِ اصلاح‌طلبی با ذکر این سخن که «تفکر اصلاح‌طلبی شکست می‌خورد، اما هیچ موقع از صحنه سیاسی کشور قهر نمی‌کند و کنار نمی‌کشد چرا که اصلاحات باید همواره در کشور جاری باشد.» -...