انصاری راد


استیضاح کردان و چک‌های پنج میلیون یک سال به پایان دولت اول احمدی نژاد مانده بود که ماجرای مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور دولت نهم مطرح شد و ناکارامدی اش موجب شد تا مرکب استیضاح در مجلس علم شود. اما این یک سوی قضیه بود و از آنجایی که کابینه خط قرمز احمدی نژاد بود قبول استیضاح سخت بود برای...
 ‌مرحوم بهشتی می‌گوید: «چون انتخابات وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت نباشد بلکه یک مقام مقننه‌ای دور از مسائل اجرائی و دور از حب و بغض‌هایی که در اجرا پیدا می‌شود، بر این قسمت نظارت کند و به این نتیجه رسیدیم که مناسب...