بدون مجوز


بارها شندیده شده که تجمع علیه مسائلی همچون موضوع هسته‌ای که اجماع کلی وجود دارد و سیاست‌های آن با تدابیر رهبری و اجرای دولت عملیاتی می‌شود و مجلس نیز در آن ناظر است، جایگاهی ندارد و بررسی این مسایل در وسط خیابان یا شهر صورت نمی‌گیرد بلکه باید در محافل علمی و سیاسی که مبحث...