دادکان


 راجع به آقاي وریا غفوري بايد بگويم ايشان نه حرفي زده، نه كاري كرده و نه خلاف دين رفتار كرده. اگر حرفي زده در جهت مردمش و اعتقادش بوده. هيچ موردي ندارد ولي چرا با ايشان برخورد مي‌شود، معلوم نيست. ايشان نه عليه دين حرف زده و نه عليه شخصي. مي‌گويد مردم تحت فشار هستند. مردم به ويژه...