روزنامه جهان صنعت


به گزارش امید،دکتر محمدرضا عارف در دیدار مدیرمسئول،سردبیر و اعضای تحریریه روزنامه جهان صنعت با اشاره به تاثیر رسانه‌ها در دنیای امروز بویژه با متنوع شدن رسانه‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی،گفت: مطمئنا رسانه‌ها در دنیای امروز یک فرصت هستند نه تهدید. رسانه‌های مستقل و آزاد می...