صالح نقره کار


 آن‌هم در کشاکش روزگار آزگاری که بیش از همیشه به بزرگ‌ترهای حقوقی نیازمندیم و چندصباحی است که از هیبت اندیشگی و پختگی‌های حزم‌اندودشان محروم شده‌ایم. به شاگردنوازی‌هایش و خاطراتی که با او دارم رجوع می‌کنم و یاد این کلام استاد مصطفی ملکیان می‌افتم که...
باوجود تصریح قانون اساسی در اصل 168به موضوع جرم سیاسی و تاکید بر: 1. ابتنای تصمیمات به حضور هیات منصفه [که وجدان عمومی - و نه پندار حاکمیت را- نمایندگی کند] 2. تشکیل علنی محکمه[به صورتی که درنهایت شفافیت، در مظان غیرگزینشی افکار عمومی قرار گیرد] 3. رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری [و...
به گزارش امید، وی پیشتر مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور بود که اکنون به حرفه وکالت مشغول است. نقره کار در سال 88 و 89 بخاطر حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شده بود. از علت احضار وی اطلاعی در دست نیست.