طالقانی


 بارها شنيديم كه مرحوم طالقاني سنگ صبور مردم بود. آن طوركه ايشان را شناخته ام انساني چند بُعدي بود. اهل مشورت بود و به شدت بر آراي جمعي تاكيد داشت. به ويژه در آن روزهاي ابتداي انقلاب با آن شرايط خاص كه در طول روز ده ها نفر با عقايد و آراي مختلف به دفترش مراجعه مي كردند با حوصله زياد پاي درددل...

صفحه‌ها