فرهنگ و هنر


     سال گذشته مه لقای "نون.خ" نوروزی تلویزیون بود و از لحظه‌ای که در خانه ماندن شروع شده، قرنطینه را ترک نکرده است. او اعتقاد دارد در این روزها می‌توان به این نکته مهم رسید که چقدر به فکر همدیگریم.  فریده سپاه منصور را برخی...