ملی گرا


به گزارش امیدنامه به نقل از هم میهن، هرمیداس‌باوند متولد ۱۹ آبان سال ۱۳۱۳ در تهران و از خانواده‌‌ای کهن در خطه مازندران بود. جد اعلای او شاهزاده کیکاووس برادر انوشیروان دادگر بوده است. جد اعلای پدر بزرگ هرمیداس باوند، امیرمؤید سوادکوهی، نماینده دور سوم مجلس شورای ملی بود که در دوره...
به گزارش امیدنامه به نقل از رویداد ۲۴ ،درآمد هر ایرانی در دهه ۳۰ حدود ۲۰۰ دلار بود و در اوایل دهه ۵۰ این سرانه به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دلار رسید. این پیشرفت‌ها به دلیل رابطه اقتصادی و فرهنگی با غرب و وجود تکنوکرات‌های کارکشته در دولت امیرعباس هویدا بود. جامعه مدنی و شهروندان نیز اغلب آزادی...