(طنز) اسناد حداد عادل افشا شد

روزنامه قانون، در صفحه طنز خود، تصویری از 4 وزیر کابینه روحانی را منتشر و آن را اسناد حداد عادل در دخالت دولتی ها در انتخابات نامیده است.
 
 

 

(طنز) اسناد حداد عادل افشا شد

 

افزودن نظر جدید