یک فعال اصولگرا: رهبري به ظريف اعتماد کامل دارد

خبرگزاري آريا-در مذاکرات لوزان دستاورد مهمي براي کشور کسب شد .

به گزارش امید به نقل از آریا، ناصر ايماني،کارشناس مسائل سياسي درباره تخريب ظريف در فضاي مجازي،گفت:ما بايد توجه داشته باشيم از يک سال و نيم پيش که مذاکرات هسته اي آغاز شده است مقام معظم رهبري بارها تاکيد کرده اند که به تيم مذاکره کننده و شخص وزير امورخارجه اعتماد دارند بنابراين اولين شخصي که از اقدامات ،فعاليت ها و مذاکراتي که آقاي ظريف انجام مي دهد،اطلاع دارد شخص مقام معظم رهبري است چراکه مسووليت مسائل هسته اي مستقيما برعهده رهبري است.
وي افزود:رهبري از سالها قبل به آقاي ظريف اعتماد داشته اند بنابراين بايد به کساني که آقاي ظريف را تحقير و تخريب مي کنند گفت اين مواضع درست در نقطه مقابل رهبري است چراکه ايشان قانونا و شرعا حافظ منافع کشور هستند.
اين کارشناس مسائل سياسي در عين حال اظهار داشت:بخشي از تخريب هايي که عليه آقاي ظريف صورت مي گيرد به خاطر برخي از اقرارهايي است که از سوي حاميان آقاي ظريف مطرح مي شود لذا هر افراطي ،تفريط را به دنبال دارد و بالعکس. پس بايد از افراط و تفريط خودداري کرد.
وي درباره بيانيه لوزان ،تاکيد کرد:بنده معتقدم در مذاکرات لوزان دستاورد مهمي براي کشور کسب شد .
ايماني با تاکيد براين مطلب که در تحليل مذاکرات هميشه نبايد ايده آل نگر باشيم.ادامه داد:مذاکره محل تنازل است يعني يک چيزي بدهيم و يک چيزي به دست آوريم که بنده معتقدم در اين مذاکرات مجموع چيزهايي که داده ايم و چيزهايي که گرفته ايم دستاورد بزرگي براي کشور بوده است البته ما هنوز وسط کار هستيم و توافقي امضا نشده است اما اگر آنچه توافق شده تاييد و امضا شود دستاورد بزرگي است چراکه کشورهاي غربي در سالهاي گذشته به کمترين فعاليت هسته اي ايران راضي نبوده اند.
وي تاکيد کرد:بايد توجه داشت دستاوردهايي که امروز به دست آمده معلول فرايندهاي طولاني از سالهاي گذشته و در مجموع محصول مقاومت مردم است که اميدواريم در نهايت اين توافق انجام شود.
 

افزودن نظر جدید