تب‌های اولیه

آیا وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در تراز نام کابینه وفاق ملی هستند؟

آیا وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در تراز نام کابینه وفاق ملی هستند؟

برچسب‌ها :