با معرفی نشدن دکتر توفیقی از سوی رئیس جمهور به مجلس موافقید؟

با معرفی نشدن دکتر توفیقی از سوی رئیس جمهور به مجلس موافقید؟

بله
25%
خیر
75%

برچسب‌ها :