تب‌های اولیه

برای تشکیل جبهه واحدی از اصلاح طلبان و اعتدالگرایان کدام دو چهره زیر می‌توانند محور باشند؟

برای تشکیل جبهه واحدی از اصلاح طلبان و اعتدالگرایان کدام دو چهره زیر می‌توانند محور باشند؟

برچسب‌ها :